How can I see correct font

March 18, 2011 at 16:27:04
Specs: Windows XP
this text is a part of a file that I have in another computer suddenly they change.the langage of text are persian and english

هدلل وفآه آحتهآقé-آلتظآرé آهةسآغçسé ضنçâéآو âè بذçآèر رسبآسè çعقéت آسعé بس آضآض هؤذز ç هوآبق éçوآوé تدلéل âور، هحبçس آضت بè هدرçرé âتéبè آش ءضéآé ظكéس، خورتآاé بéطتس آش ضآéس هوآغل آâتàآ وهآéر. توèآ âتéبè èآé ءضéآاé ظكéس آç بè ورست ضآéس âتéبè èآé دآçé آغنآقآتé رس بآسè çعقéت آسآعé هé بآطور. هرآسâ هçحçر وطآو هé رèر âè شهéو éآ رس تهنâ طآè ç éآ رس تهنâ طèسèآ بçرè آضت، آهآ رس قéو دآن آهâآو تكééس هآنâéت لغقآت هضتلن çحçر رآطتè آضت (لآقرتآ" آسآعé ضنغوتé بè طèسèآ هوتلن طçر).
âآس سçé آسآعé ضنغوتé تçضغ Naol Booitnvxoi آوحآه هé طرè آضت âè هçلقéت آحتهآقé ءوèآ، وفéس هسره âطآçسش حهآقآت طèسé آش بضéآسé آش حèآت èوçش هبèه آضت.
هضانè آسآعé طèسé رس رçنت ضنçâé آش آèهéت ضéآضé بسذçسرآس آضت. بسآé تآسéذ رآوآو ةéسç هâتب قنهé هضانè هآنâéت èهéطè رآسآé آèهéت ذآظé آضت شéسآ آطâآن هآنâéت çضآان تçنéر ç بذظçظ شهéو éâé آش çéصمé èآé بآسش هوآضبآت تçنéرé سآ تطâéن هé رèر هذظçظآ" بسسضé هضانè آسآعé هتقنل بè طèسèآ âè هçعçق سضآنè دآعس آضت، èه بè قنت ولط قفéه آلتظآرé، آحتهآقé çضéآضé طèسèآé ضنçâé بè قوçآو هسآâش آضتجهآسé بسرè ç èه بè قنت آèهéت ذآظé âè طآèآو رس هوآضبآت ذçر بآ طèسèآ بسآé آسآعé طèسé لآان هé طرور، عسçست رآسر. وفآست بس آسآعé طèسé آèسه وéسçهورé رس ضéآضت رآذنé ضنçâéآو بè طهآس هé سàت


See More: How can I see correct font


#1
March 18, 2011 at 16:41:41
If you want to translate so you can read it go to:

http://translate.google.com/#

or

http://babelfish.yahoo.com/

MIKE

http://www.skeptic.com/


Report •

#2
March 18, 2011 at 16:57:48
thank you
but my problem is not about translating
my font in the word file dose not show correctly


Report •

#3
March 19, 2011 at 02:45:39
The font has to be installed in the second computer.

Report •
Related Solutions


Ask Question